Algemene voorwaarden PixelPlay

© PixelPlay – versie 2019.12

Inhoudsopgave
Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Aanbieding en Opdrachtbevestiging
Artikel 3 Overdracht
Artikel 4 Annulering / Beëindiging
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Overmacht
Artikel 7 Intellectueel eigendom
Artikel 8 Geheimhouding
Artikel 9 Aansprakelijkheid
Artikel 10 Reclames
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 Betaling
Artikel 13 Renten en Kosten
Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

Artikel 1 – Algemeen
1.a Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van PixelPlay, voor zover niet anders in onze aanbiedingen, contracten en/of opdrachtbevestiging is vermeld. Afwijkingen van het gestelde in onze aanbiedingen, evenals afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met PixelPlay overeengekomen te worden.
1.b Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met de door PixelPlay gedreven onderneming een mondelinge of schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten namens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.c De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden laten onverlet de geldigheid en werking van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbieding en Opdrachtbevestiging
2.a Alle door PixelPlay gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door PixelPlay is vermeld.
2.b Indien een aanbieding vergezeld gaat van demo’s, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van PixelPlay en moeten deze op eerste verzoek aan ons worden toegezonden. Zij mogen zonder toestemming van PixelPlay niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.c Offertes en/of andere aanbiedingen worden uitsluitend bindend, indien ontvangen opdrachten schriftelijk bevestigd zijn door PixelPlay en de opdrachtgever.
2.d Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Bij overschrijding daarvan kunnen daaraan geen rechten of vorderingen aan worden ontleend.

Artikel 3 – Overdracht
3.a Een overeenkomst is door wederpartij niet overdraagbaar.
3.b PixelPlay dient schriftelijk en aangetekend in kennis gesteld te worden van eventuele wensen ter zake onderverhuur (bijvoorbeeld in geval van webhosting). Alleen na verkregen
schriftelijke toestemming door PixelPlay is onderverhuur toegestaan.
3.c Indien sprake is van onderverhuur zonder dat PixelPlay hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven zal hiervoor gedurende de periode van onderverhuur
abonnementskosten in rekening worden gebracht en dient op eerste aanwijzing van PixelPlay de onderverhuur beëindigd te worden. De in rekening gebrachte abonnementskosten zijn
gelijk aan de in rekening gebrachte abonnementskosten van het abonnement waarin de onderverhuur plaatsvindt en zullen worden gefactureerd aan de wederpartij.

Artikel 4 – Annulering / Beëindiging
4.a Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht,
onverminderd het recht van PixelPlay op volledige schadevergoeding.
4.b Beëindiging van overeenkomsten en/of abonnementen vindt plaats conform het gestelde in opdrachtbevestigingen en/of contracten. Dit recht komt beide partijen toe.
4.c Domeinnamen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Een verzoek tot beëindiging dient uiterlijk 6 weken voor verlengdatum schriftelijk (per brief of per e-mail) te worden ingediend.

Artikel 5 – Prijzen
5.a Tenzij anders vermeld in offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn prijzen van PixelPlay:
• bij diensten gebaseerd op uurtarief
• exclusief BTW
• exclusief installatie en instructiekosten
• vermeld in euro’s.
5.b Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is PixelPlay gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

Artikel 6 – Overmacht
6.a Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de
andere partij niet meer kan worden verlangd.
6.b Indien naar het oordeel van PixelPlay de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft PixelPlay het recht de uitvoering van de overeenkomst als zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
6.c Is naar het oordeel van PixelPlay de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan
verbonden gevolgen.
6.d PixelPlay is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6.e De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom
7.a Alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens PixelPlay bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven onvervreemdbaar eigendom van PixelPlay , evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
7.b Wederpartij garandeert PixelPlay ten allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, PixelPlay niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.
7.c Wederpartij vrijwaart PixelPlay volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens PixelPlay geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in 7b genoemde garantie.
7.d PixelPlay behoudt zich te allen tijde het auteursrecht voor op de door PixelPlay ontwikkelde software, waaronder mede begrepen, doch zonder daartoe beperkt te zijn, de broncodes.

Artikel 8 – Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, evenals de totstandkoming daarvan, hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.a PixelPlay sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet is geregeld en voor zover de aansprakelijkheid de van de wederpartij door PixelPlay ontvangen bedragen, overschrijdt.
9.b Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is PixelPlay niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct
of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
9.c Indien de wederpartij of derde wijzigingen aanbrengt in de door PixelPlay ontwikkelde software, sluit PixelPlay iedere aansprakelijkheid voor directe of gevolgschade uit.
9.d PixelPlay kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door wederpartij op het internet wordt geplaatst. Ook kanPixelPlay niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de wederpartij. PixelPlay behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behoudt PixelPlay zich het recht voor de wederpartij van het Internet af te sluiten en de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot voldoening van een (schade)vergoeding.
9.e PixelPlay sluit iedere aansprakelijkheid uit voor drukfouten, nadat schriftelijk (per brief of per e-mail) goedkeuring is gegeven voor publicatie.

Artikel 10 – Reclames
10.a Eventuele reclames worden door PixelPlay slechts in behandeling genomen indien zij PixelPlay rechtstreeks binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
10.b Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend bij PixelPlay en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.
10.c Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
genomen.
10.d Indien de reclame door PixelPlay gegrond wordt gevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
10.e Indien de reclame door PixelPlay gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
10.f Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van PixelPlay, onder door PixelPlay te bepalen voorwaarden.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven het eigendom van PixelPlay, tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden door PixelPlay, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is PixelPlay gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde te vorderen. Annulering en name laten onverlet het recht van PixelPlay op volledige vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Betaling
12.b (aan)Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting, middels storting of overmaking op de bankrekening van PixelPlay. De op de bankafschriften van PixelPlay aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. PixelPlay behoudt zich het recht voor om niet tijdig betaalde diensten/producten, zonder kennisgeving van het internet te verwijderen.
12.b Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door PixelPlay gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van
de oudste openstaande facturen.
12.d Ingeval de wederpartij:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
– enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft PixelPlay door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door PixelPlay verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van PixelPlay op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 – Renten en Kosten
13.a Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De verschuldigde rente zal echter nimmer lager zijn dan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.
13.b Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 30,-

Artikel 14 – Toepasselijk recht en Geschillen
14.a Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.b Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen worden beslist door de bevoegde rechter.

PixelPlay behoudt het recht om bovenstaande voorwaarden tussentijds te wijzigen.